Tag: Cook Islands Banknote

Banknote Story, Châu Úc

Tìm hiểu quần đảo Cook

Read English: Click Here Bạn có biết Quần đảo Cook là một chính thể, một quốc gia có Chính phủ và tiền tệ. Hình ảnh những tờ tiền Cook Islands không phải là tiền Play Money hay tiền kỷ niệm mà là đồng tiền do một chính phủ hợp pháp in ấn và lưu hành, […]