The Banknote Collector Story

The Banknote Collector Story

Là chương trình nhằm kết nối cộng đồng sưu tầm tiền với nhau, “The Banknote Collector Story” là câu chuyện dựa trên những câu hỏi mà Cruzo gởi đến các bạn. Hãy trả lời những câu hỏi đó, sau đó Cruzo sẽ biên tập lại thành ba ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt – Tiếng của bạn. Sau đó sẽ được đăng lên website và chia sẻ đến cộng đồng mạng.

As a program to connect banknote collection communities together, “The Banknote Collector Story” is a story based on questions Cruzo sends you. Answer those questions, then Cruzo will edit them into three languages: English – Vietnamese – Your Language. It will then be posted on the website and shared to the online community.

Lý do – Nguyên nhân – Tại sao vui lòng xem qua Chương trình được biên soạn tại đây: EnglishTiếng Việt

– Reason – Cause – Why please see the Program compiled here: EnglishTiếng Việt

The Story:

1. Maksud Ahmed Ali

Thanks!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap