Thailand Banknote Collection Personal Exhibition

Thailand Banknote Collection Personal Exhibition – Triển Lãm Cá Nhân Bộ Sưu Tập Tiền Thái Lan

———————————————————–

Talking About the Author:

Hello friends
My name is Cruzo, I am a passionate collector of world money and in which the Kingdom of Thailand’s money is endless passion. Because for me, love for King Bhumibol Adulyadej is very great. King Bhumibol Adulyadej is not only a great king but a saint who always cares for the Thai people, his whole life devoted his strength to create a Kingdom of Thailand like today.
In the Thai collection, I tried my best to collect the notes of King Bhumibol Adulyadej as well as his son, the successor when he died. This is a collection I have spent a lot of time searching for, hoping to create an online exhibition for everyone to admire.
In my ability, I still miss a lot of Thai money, in my strength, I will complete them in the near future.

Vietnamese:

Xin chào các bạn
Tôi tên là Cruzo, tôi là một người đam mê sưu tầm tiền thế giới và trong đó tiền của Vương quốc Thái Lan là niềm đam mê vô tận. Bởi vì với tôi, tình yêu thương dành riêng cho đức vua Bhumibol Adulyadej rất to lớn. Đức vua Bhumibol Adulyadej không chỉ là một vị vua vĩ đại mà là một vị thánh sống luôn chăm lo đến người dân Thái Lan, cả đời ông cống hiến sức lực của mình để tạo nên một Vương quốc Thái Lan như ngày nay.
Trong bộ sưu tiền Thái Lan, tôi cố gắng hết sức mình để sưu tập về những tờ tiền của hình đức vua Bhumibol Adulyadej cũng như con của ông, người kế vị khi ông qua đời. Đây là bộ sưu tập tôi đã dành nhiều thời gian để tìm kiếm, hy vọng sẽ tạo nên một buổi triển lãm trực tuyến để mọi ngườ cùng chiêm ngưỡng.
Trong khả năng, còn thiếu khá nhiều tiền Thái Lan, trong sức lực của mình, tôi sẽ hoàn thành chúng trong tương lai gần.

[the_ad id=”2038″]

Talking about Bhumibol Adulyadej:

Adulyadej Adulyadej 5 December 1927 – 13 October 2016), conferred with the title King Bhumibol the Great in 1987 (officially conferred by King Vajiralongkorn in 2019), was the ninth monarch of Thailand from the Chakri dynasty as Rama IX. Reigning since 9 June 1946, he was, at the time of his death, the world’s longest-reigning head of state, the longest-reigning monarch in Thai history and the longest-reigning monarch having reigned only as an adult, reigning for 70 years and 126 days. During his reign, he was served by a total of 30 prime ministers beginning with Pridi Banomyong and ending with Prayut Chan-o-cha.
Forbes estimated Bhumibol’s fortune – including property and investments managed by the Property Bureau, a unique body mà không có quyền-privately privately as an individual  – to be US $ 30 billion in 2010, and he headed the magazine’s list of “world richest royals” from 2008 to 2013 despite the fact the same magazine also estimated the worth of the British monarchy triple that of the Thai one. In May 2014, Bhumibol’s wealth was once again listed as US $ 30 billion.

After 2006, Bhumibol suffered declining health and spent extended periods at Siriraj Hospital, where he died on 13 October 2016. He was generally highly revered by the people in Thailand – many even saw him as close to divine. Notable political activists and Thai citizens who criticized the king or the institution of the monarchy were often forced into exile or to suffer frequent imprisonments. Yet many cases were dropped before being proceeded or were eventually given royal pardon. His cremation was held on 26 October 2017 at the royal crematorium at Sanam Luang. His son, Maha Vajiralongkorn, succeeded him as King.

Vietnamese:

Adulyadej Adulyadej (sinh ngày 5 tháng 12 năm 1927 –  mất ngày 13 tháng 10 năm 2016), được phong tước tước là Vua Bhumibol Đại đế năm 1987 (chính thức được vua Vajirusongkorn phong tặng vào năm 2019), là vị vua thứ chín của Thái Lan từ triều đại Chakri. Lên ngôi kể từ ngày 9 tháng 6 năm 1946, vào thời điểm ông qua đời, ông là vị nguyên thủ quốc gia lâu nhất thế giới, vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử Thái Lan và là vị vua trị vì lâu nhất trong 70 năm và 126 ngày. Trong triều đại của mình, ông được phục vụ bởi tổng cộng 30 thủ tướng bắt đầu với Pridi Banomyong và kết thúc với Prayut Chan-o-cha.

Forbes ước tính tài sản của Bhumibol – bao gồm cả tài sản và các khoản đầu tư được quản lý bởi Cục tài sản, một cơ quan độc nhất vô nhị – tư nhân với tư cách cá nhân – sẽ là 30 tỷ USD vào năm 2010, và ông đứng đầu danh sách của tạp chí ” hoàng gia giàu nhất thế giới “từ năm 2008 đến 2013 mặc dù trên thực tế, cùng một tạp chí cũng ước tính giá trị của bộ ba quân chủ Anh so với người Thái. Vào tháng 5 năm 2014, tài sản của Bhumibol một lần nữa được liệt kê là 30 tỷ USD.

Sau năm 2006, Bhumibol bị suy giảm sức khỏe và trải qua thời gian dài tại Bệnh viện Siriraj, nơi ông qua đời vào ngày 13 tháng 10 năm 2016. Anh thường được người dân ở Thái Lan rất kính trọng – nhiều người thậm chí còn coi anh là người gần gũi với thần thánh. Các nhà hoạt động chính trị đáng chú ý và các công dân Thái Lan chỉ trích nhà vua hoặc thể chế quân chủ thường bị buộc phải lưu vong hoặc phải chịu cảnh tù đày thường xuyên. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đã được bỏ trước khi được tiến hành hoặc cuối cùng đã được ân xá hoàng gia. Lễ hỏa táng của ông được tổ chức vào ngày 26 tháng 10 năm 2017 tại nhà hỏa táng hoàng gia ở Sanam Luang. Con trai của ông, Maha Vajirusongkorn, đã kế vị ông làm Vua.

[the_ad id=”2038”]

Talking About Thailand banknote

The baht is the official currency of Thailand. It is subdivided into 100 satangs. The issuance of currency is the responsibility of the Bank of Thailand. According to SWIFT, as of February 2017, the Thai baht is ranked as the 10th most frequently used world payment currency.

The Thai baht, like the pound, originated from a traditional unit of mass. Its currency value was originally expressed as that of silver of corresponding weight (now defined as 15 grams) and was in use probably as early as the Sukhothai period in the form of bullet coins known in Thai as phot duang (Thai: พดด้วง). These were pieces of the solid silver cast to various weights corresponding to a traditional system of units related by simple fractions and multiples, one of which is the baht.

That system was in use up until 1897, when the decimal system devised by Prince Jayanta Mongkol, in which one baht = 100 satang, was introduced by his half-brother King Chulalongkorn. However, coins denominated in the old units were issued until 1910, and the amount of 25 satang is still commonly referred to as a salueng, as is the 25-satang coin.

Until 27 November 1902, the baht was fixed on a purely silver basis, with 15 grams of silver to the baht. This caused the value of the currency to vary relative to currencies on a gold standard. In 1857, the values of certain foreign silver coins were fixed by law, with the one baht = 0.6 Straits dollar and five baht = seven Indian rupees. Before 1880 the exchange rate was fixed at eight baht per pound sterling, falling to 10 to the pound during the 1880s.

In 1902, the government began to increase the value of the baht by following all increases in the value of silver against gold but not reducing it when the silver price fell. Beginning at 21.75 baht = one pound sterling, the currency rose in value until, in 1908, a fixed peg to the British pound sterling was established of 13 baht = one pound. This was revised to 12 baht in 1919 and then, after a period of instability, to 11 baht in 1923. During World War II, the baht was fixed at a value of one Japanese yen.

From 1956 until 1973, the baht was pegged to the U.S. dollar at an exchange rate of 20.8 baht = one dollar and at 20 baht = 1 dollar until 1978. A strengthening US economy caused Thailand to re-peg its currency at 25 to the dollar from 1984 until 2 July 1997, when the country was affected by the 1997 Asian financial crisis. The baht was floated and halved in value, reaching its lowest rate of 56 to the dollar in January 1998. It has since risen to about 30 per dollar. The baht was originally known to foreigners by the term tical, which was used in English language text on banknotes until 1925.

Vietnamese

Đồng baht là tiền tệ chính thức của Thái Lan. Nó được chia thành 100 satang. Việc phát hành tiền tệ là trách nhiệm của Ngân hàng Thái Lan. Theo SWIFT, tính đến tháng 2 năm 2017, đồng baht của Thái Lan được xếp hạng là loại tiền thanh toán thế giới được sử dụng thường xuyên thứ 10.

Đồng baht của Thái Lan, giống như đồng bảng Anh, có nguồn gốc từ một đơn vị đại chúng truyền thống. Giá trị tiền tệ của nó ban đầu được biểu thị bằng bạc có trọng lượng tương ứng (hiện được xác định là 15 gram) và được sử dụng sớm nhất là vào thời kỳ Sukhothai dưới dạng đồng tiền đạn được biết đến trong tiếng Thái là phot duang (tiếng Thái:). Đây là những mảnh đúc bằng bạc nguyên khối với các trọng lượng khác nhau tương ứng với một hệ thống đơn vị truyền thống liên quan đến các phân số và bội số đơn giản, một trong số đó là đồng baht.

Hệ thống đó được sử dụng cho đến năm 1897, khi hệ thống thập phân do Hoàng tử Jayanta Mongkol nghĩ ra, trong đó một baht = 100 satang, được giới thiệu bởi anh trai cùng cha khác mẹ của ông, vua Chulalongkorn. Tuy nhiên, các đồng tiền có mệnh giá trong các đơn vị cũ đã được phát hành cho đến năm 1910 và số lượng 25 satang vẫn thường được gọi là salueng, cũng như đồng xu 25 satang.

Cho đến ngày 27 tháng 11 năm 1902, đồng baht đã được cố định trên cơ sở hoàn toàn bằng bạc, với 15 gram bạc cho đồng baht. Điều này khiến giá trị của tiền tệ thay đổi so với tiền tệ theo tiêu chuẩn vàng. Vào năm 1857, giá trị của một số đồng bạc nước ngoài nhất định đã được cố định theo luật, với một baht = 0,6 Straits đô la và năm baht = bảy rupee Ấn Độ. Trước năm 1880, tỷ giá hối đoái được cố định ở mức tám baht / pound, giảm xuống còn 10 đến pound trong những năm 1880.

Năm 1902, chính phủ bắt đầu tăng giá trị đồng baht bằng cách tuân theo tất cả sự gia tăng giá trị của bạc so với vàng nhưng không giảm khi giá bạc giảm. Bắt đầu từ 21,75 baht = một pound sterling, đồng tiền đã tăng giá trị cho đến năm 1908, một chốt cố định đối với đồng bảng Anh của Anh được thành lập là 13 baht = một pound. Điều này đã được sửa đổi thành 12 baht vào năm 1919 và sau đó, sau một thời gian không ổn định, thành 11 baht vào năm 1923. Trong Thế chiến II, đồng baht đã được cố định với giá trị bằng một yên Nhật.

Từ năm 1956 đến năm 1973, đồng baht đã được chốt bằng đồng đô la Mỹ với tỷ giá 20,8 baht = một đô la và ở mức 20 baht = 1 đô la cho đến năm 1978. Nền kinh tế Mỹ tăng cường đã khiến Thái Lan chốt lại tiền tệ ở mức 25 đô la từ năm 1984 đến ngày 2 tháng 7 năm 1997, khi đất nước bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Đồng baht đã được thả nổi và giảm một nửa giá trị, đạt tỷ lệ thấp nhất là 56 so với đồng đô la vào tháng 1 năm 1998. Nó đã tăng lên khoảng 30 mỗi đô la. Baht ban đầu được người nước ngoài biết đến bởi thuật ngữ tical, được sử dụng trong văn bản tiếng Anh trên tiền giấy cho đến năm 1925.

[the_ad id=”2038″]

Baht Banknote

In 1851, the government issued notes for ​1⁄8, ​1⁄4, ​3⁄8, ​1⁄2, and 1 tical, followed by 3, 4, 6, and 10 tamlueng in 1853. After 1857, notes for 20 and 40 ticals were issued, also bearing their values in Straits dollars and Indian rupees. Updated notes were also issued before 1868 for 5, 7, 8, 12, and 15 tamlueng, and 1 chang. One att notes were issued in 1874.

In 1892, the Treasury issued notes for 1, 5, 10, 40, 80, 100, 400, and 800 ticals, called “baht” in the Thai text.

On September 19, 1902, the government introduced notes which were printed by Thomas De La Rue & Company Limited, England, during the reigns of Kings Rama V and Rama VI, denominated 5, 10, 20, 100, and 1000 ticals, still called baht in the Thai text — each denomination having many types, with 1 and 50 tical notes following in 1918. In 1925, notes were issued in denominations of 1, 5, 10, 20, 100, and 1,000 baht with the denomination in both Arabic and Thai numerals without English text;[20] English speakers continued to refer to these as “ticals”.

On 27 July 2010, the Bank of Thailand announced that the 16th series banknotes would enter circulation in December 2010. On 9 August 2012, the Bank of Thailand issued a new denomination banknote, 80 baht, to commemorate Queen Sirikit’s 80th birthday. It was the first Thai banknote that featured Crane’s Motion security thread.

In 2017, the Bank of Thailand announced a new family of banknotes in remembrance of its late king Bhumibol Adulyadej (Rama IX). The notes are the same size and dimensions as the “Series 16” banknotes, with the front designs as before, but the back designs featuring images of the king’s life in infancy, adolescence, and maturity. The new family of banknotes were issued on September 20.

In 2018, the Bank of Thailand announced a new family of banknotes featuring a portrait of its current king, Maha Vajiralongkorn. The main colors and dimensions of the notes are the same as before, with the back designs featuring images of the Kings of Thailand from past to present. The 20, 50 and 100 baht banknotes were issued on Chakri Memorial Day, April 6, 2018. The final two denominations, 500 and 1,000 baht were issued on the anniversary of the birth of King Maha Vajiralongkorn, July 28, 2018.

Images of banknotes have been removed lest they infringe copyright, but may be viewed at the Thai-language article linked in the margin.

Vietnamese:

Năm 1851, chính phủ đã ban hành các tờ tiền mệnh giá 1⁄8, 1⁄4, 3⁄8, 1⁄2 và 1 tical, tiếp theo là 3, 4, 6 và 10 tamlueng vào năm 1853. Sau năm 1857, in thêm mệnh giá 20 và 40 ticals đã được ban hành, cũng mang giá trị của họ bằng đô la Straits và rupee Ấn Độ. Tiền khác cũng được phát hành trước năm 1868 cho 5, 7, 8, 12 và 15 tamlueng và 1 chang.

Năm 1892, kho bạc đã phát hành các ghi chú cho 1, 5, 10, 40, 80, 100, 400 và 800 tical, được gọi là “baht” trong văn bản tiếng Thái.

Vào ngày 19 tháng 9 năm 1902, chính phủ đã giới thiệu cáctờ toeenf mệnh giá được in bởi Thomas De La Ru & Company Limited, Anh, dưới triều đại của Kings Rama V và Rama VI, có tên là 5, 10, 20, 100 và 1000 tical baht trong văn bản tiếng Thái – mỗi mệnh giá có nhiều loại, với 1 và 50  theo sau vào năm 1918. Năm 1925, các ghi chú được phát hành với các mệnh giá 1, 5, 10, 20, 100 và 1.000 baht với mệnh giá bằng cả tiếng Ả Rập và chữ số Thái không có văn bản tiếng Anh; Người nói tiếng Anh tiếp tục gọi chúng là “ticals”.

Vào ngày 27 tháng 7 năm 2010, Ngân hàng Thái Lan tuyên bố rằng tiền giấy thế hệ thứ 16 sẽ được lưu hành vào tháng 12 năm 2010. Vào ngày 9 tháng 8 năm 2012, Ngân hàng Thái Lan đã phát hành một tờ tiền mệnh giá mới, 80 baht, để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của nữ hoàng Sirikit. Tờ tiền đầu tiên của Thái Lan có chủ đề bảo mật Chuyển động của Crane.

Năm 2017, Ngân hàng Thái Lan đã công bố một gia đình tiền giấy mới để tưởng nhớ đến vị vua quá cố Bhumibol Adulyadej (Rama IX). Các ghi chú có cùng kích thước và kích thước với tiền giấy “Sê-ri 16″, với các thiết kế phía trước như trước, nhưng các thiết kế phía sau có hình ảnh về cuộc đời của nhà vua trong giai đoạn còn trẻ, thanh thiếu niên và trưởng thành. Seri tiền giấy mới được phát hành vào ngày 20 tháng 9.

Năm 2018, Ngân hàng Thái Lan đã công bố một gia đình tiền giấy mới có hình chân dung của vị vua hiện tại của nó, Maha Vajirusongkorn. Màu sắc và kích thước chính của cáctờ tiền vẫn giống như trước đây, với các thiết kế phía sau có hình ảnh của các vị vua của Thái Lan từ xưa đến nay. Tiền giấy 20, 50 và 100 baht đã được phát hành vào Ngày tưởng niệm Chakri, ngày 6 tháng 4 năm 2018. Hai mệnh giá cuối cùng, 500 và 1.000 baht đã được phát hành vào ngày kỷ niệm ngày sinh của vua Maha Vajirusongkorn, ngày 28 tháng 7 năm 2018.

[the_ad id=”2038”]

Baht Series Banknotes

Seri 1953 – 1956

Seri 1966 – 1988


Seri 1978 – 1996


Seri 1992 – 2000


Seri 2000 – 2005

Seri 2010 – 2017


Seri 2017 – now

Seri 2018 –  Now

You may also like...

1 Response

  1. Karrin says:

    Your collection is huge, I love thai banknote too

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap