6 tờ tiền kỳ quặt bạn cần biết

6 Strangest Banknotes

6 tờ tiền kỳ quặt nhất thế giới được lưu hành gồm từ tờ tiền lớn nhất thế giới về mệnh giá đến tờ tiền có kích cỡ lớn nhất thế giới. Tờ tiền được in nhằm mục đích chính trị hoặc có những tờ tiền cổ nhất thế giới… nào xem 6 tờ tiền kỳ quặt Mybanknotes.net giới thiệu bạn nhé!

Number 1:  500,000,000,000,000,000,000 Banknote (Yugoslavia)

Nước Nam Tư cũ của châu Âu đã trải qua một siêu lạm phát tuyệt vời bắt đầu từ năm 1989, cho đến khi cải cách kinh tế diễn ra vào năm 1994. Tên tiền giấy cao nhất năm 1988 là 50.000 Dinara, nhưng điều này đã thay đổi thành 500.000.000.000.000 Dinara vào năm 1994!

Eng: The former European country of Yugoslavia experienced an amazing hyperinflation starting in 1989, until economic reforms took place in 1994. The highest banknote denomination in 1988 was 50,000 Dinara, but this had changed to 500,000,000,000 Dinara by 1994!

Number 2: Tiền giấy trại tập trung (Tiệp Khắc) – Concentration Camp Banknotes (Czechoslovakia)

Những tiền giấy này được tạo ra bởi Đức quốc xã cho trại tập trung tại Theresienstadt, Tiệp Khắc. Trại phục vụ như là một cuộc trưng bày cho Đức Quốc xã để chứng minh cho Hội Chữ thập đỏ và các cơ quan khác như thế nào tù nhân Do Thái đã được đối xử tốt, cung cấp cho họ với các sự kiện văn hóa và trường học cho con cái của họ. Trên thực tế, hơn 30.000 người đã chết tại Theresienstadt và gần 90.000 người đã được gửi từ đó đến các trại tiêu diệt xa hơn về phía đông. 10 và 20 ghi chú Kronen này là một phần của mưu đồ tuyên truyền được trình bày cho Hội Chữ thập đỏ, nhưng đơn giản là các giấy tờ không có giá trị nào chưa bao giờ được sử dụng.

Eng: These banknotes were created by the Nazis for the concentration camp at Theresienstadt, Czechoslovakia. The camp served as a showpiece for the Nazis to demonstrate to the Red Cross and other agencies how Jewish prisoners were being treated well, providing them with cultural events and schools for their children. In reality, over 30,000 people died in Theresienstadt and almost 90,000 were sent from there to extermination camps further east. These 10 and 20 Kronen notes were part of the propaganda ploy presented to the Red Cross, but were simply papers with no value that were never used.

Number 3: 100 triệu tỷ Pengo (Hungary) – 100 Million Billion Pengo (Hungary)

Tiền tệ của Hungary trước Thế chiến II, Pengo bị tỷ lệ siêu lạm phát cao nhất từng được ghi nhận. Năm 1946, Hungary đã ban hành 100 triệu tỷ Pengo. Đúng vậy: 100,000.000.000,000,000 Pengos. Nó chỉ có giá trị khoảng 20 cent Mỹ! Giá đã tăng gấp đôi mỗi mười lăm giờ trong giai đoạn tài chính cuối cùng của nó, do đó, vào tháng 7 năm 1946, quốc gia này đã thay thế đồng tiền của mình bằng đồng tiền, hiện vẫn còn chính thức. Ngân hàng Hungary thực sự in các ghi chú của một đô la b.-pengo (một tỷ pengo) nhưng chưa bao giờ phát hành chúng.

Eng: Hungary’s currency before WWII, the Pengo suffered the highest rate of hyperinflation ever recorded. In 1946, Hungary issued the 100 Million Billion Pengo. That’s right: 100,000,000,000,000,000,000 Pengos. It was worth only about 20 cents US! The prices were doubling every fifteen hours in its last fiscal period, so in July 1946, the country replaced its currency with the forint, which is still official today. The Hungarian Bank actually printed notes of one milliard b.-pengo (one sextillion pengo) but never issued them.

Number 4: Tiền giấy cổ nhất thế giới – The oldest banknote in the world

Việc sử dụng tiền giấy được ghi nhận sớm nhất là ở Trung Quốc khoảng 800 AD, mặc dù người Trung Quốc đã bỏ tiền giấy vào giữa thế kỷ thứ mười lăm. Ghi chú Kuan của Trung Quốc là tờ tiền giấy được biết đến lâu đời nhất thế giới, có từ khoảng năm 1380.

Eng: The earliest recorded use of paper money is in China around 800 AD, although the Chinese abandoned paper money in the mid fifteenth century. This Chinese Kuan note is the world’s oldest known banknote, dating from around 1380.

Number 5: Tiền giấy khổ lớn nhất thế giới – World’s Largest Banknote (Philippines)

Lớn như một tờ giấy A4, tờ tiền giấy lớn nhất thế giới là tờ giấy bạc 100.000 peso do Chính phủ Philippines ban hành năm 1998 để kỷ niệm một thế kỷ độc lập khỏi sự cai trị của Tây Ban Nha. Tờ tiền chỉ được cung cấp cho những người sưu tầm, những người có thể mua một trong những ghi chú giới hạn ấn bản cho 180.000 peso (khoảng 3.700 đô la Mỹ).

Eng: As large as a sheet of legal paper, the world’s largest single banknote is the 100,000-peso note created by the Government of the Philippines in 1998 to celebrate a century of independence from Spanish rule. The note was offered only to collectors, who could purchase one of the limited-edition notes for 180,000 pesos (around US$3,700).

Number 6: Mobutu Banknotes (Zaire)

Năm 1997, quốc gia Zaire châu Phi, được biết đến ngày nay là Cộng hòa Dân chủ Congo, đã bị lật đổ chế độ độc tài của Joseph Mobutu. Khi chính phủ mới tìm thấy chính mình trong tình trạng thiếu tiền, họ quyết định sử dụng một đống lớn các tờ tiền mệnh giá 20.000 Zaire cũ bằng cách đơn giản đục hình ảnh của Mobutu, duy trì chúng cho đến khi đồng tiền mới được thiết kế và in ra.

Eng: In 1997, the African country of Zaire, known today as the Democratic Republic of the Congo, overthrew the totalitarian regime of Joseph Mobutu. When the new government found itself in a cash shortage, they decided to use large stacks of old 20,000-Zaire notes by simply punching out Mobutu’s image, sustaining them until the new currency was designed and printed.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap