Lịch sử đồng peso argentino của Argentine

Đồng peso argentino của Argentine được ban hành vào ngày 6 tháng 6 năm 1983 với mệnh giá là 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 và 10000 peso argentino.

Đồng peso argentino thay thế cho đồng peso ley với tỷ lệ 1 peso argentino = 10.000 peso ley. Nó đã được thay thế bởi các austral với tỷ lệ 1 austral = 1.000 pesos argentinos khi nền tài chính tiền tệ Argentina mất giá nghiêm trọng vào những năm thập kỷ 80.

Các mệnh giá Đồng peso argentino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *