Lịch sử đồng peso argentino của Argentine

Đồng peso argentino của Argentine được ban hành vào ngày 6 tháng 6 năm 1983 với mệnh giá là 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 và 10000 peso argentino.

Đồng peso argentino thay thế cho đồng peso ley với tỷ lệ 1 peso argentino = 10.000 peso ley. Nó đã được thay thế bởi các austral với tỷ lệ 1 austral = 1.000 pesos argentinos khi nền tài chính tiền tệ Argentina mất giá nghiêm trọng vào những năm thập kỷ 80.

Các mệnh giá Đồng peso argentino

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap