Review – Uganda dưới đèn UV

Năm 1987, seri thứ hai đồng Shilling của Uganda được ban hành với mệnh giá 5, 10, 20, 50, 100 và 200 Shilling. Năm 1991, Uganda ban hành thêm tờ mệnh giá 500 và 1.000 Shlling. Và không dừng ở đó, năm 1993, đồng mệnh giá 5.000 được lưu thông, 1995 thì đồng 10.000 Shilling và cuối cùng là mệnh giá 20.000 Shilling được lưu hành năm 1999.

Mệnh giá 500 Shilling

Mệnh giá 1000 Shilling

Mệnh giá 5000 Shilling

Mệnh giá 10.000 Shilling

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap