Tờ 100.000 Pesos Bolivaianos của Bolivia – Tôn vinh thành quả cải cách ruộng đất

Không chỉ Việt Nam, đa số nhiều quốc gia trên thế giới vào những năm đầu của thế kỷ 20 đến giữa thế kỷ 20 có những chính sách cải cách ruộng đất nhất là đất nông nghiệp. Đây là biện pháp để phân chia lại sở hữu ruộng đất để giúp những người nghèo có ruộng đất để cày cấy… và Bolivia không ngoài việc đó. Vì thế mà tờ mệnh giá 100.000 Pesos Bolivaianos của Bolivia mặt sau tờ tiền hình ảnh cày ruộng với dòng chữ tiếng Tây Ban Nha: Reforma Agraria – Cải cách nông nghiệp.

Cải cách nông nghiệp ở Bolivia, một trong những biện pháp chính được chính phủ phong trào quốc gia cách mạng (MNR) chấp nhận, là một trong những sự kiện tiêu biểu trong lịch sử cộng hòa Bolivia được tiến hành vào tháng 8 năm 1953 tại thị trấn Ucureña, để tạo sự liên kết với một khu vực nông nghiệp quan trọng. 


Biện pháp cải cách ruộng đất này nhằm mục đích đạt được ba mục tiêu trung tâm:

  • Cung cấp đất nông nghiệp cho nông dân không sở hữu hoặc sở hữu nó rất ít để đạt được một cơ cấu sở hữu đất công bằng hơn, như một phần của quá trình “bồi thường cộng đồng bản địa những vùng đất bị chiếm đoạt.
  • Tạo điều kiện cho sản xuất và năng suất cao hơn của ngành nông nghiệp;
  • Điều tiết lại lực lượng lao động nhàn rỗi sang lao động nông nghiệp với nhiều chính sách; 

    Theo một chẩn đoán cải cách, 50 năm sau khi ban hành luật, (H. Zeballos H., Danilo Paz B. INRA, 2003) dựa trên dữ liệu từ Viện Cải cách Nông nghiệp Quốc gia, một phần lớn các điều kiện này họ đã tuân thủ việc phân bổ 93,18 triệu người, 74% cho người hưởng lợi là nông dân, 9% giao hàng cho Đất cộng đồng xuất xứ (TCO) hình thức như Hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam và 17% cho các chủ tư nhân liên kết với nông nghiệp thương mại. 

    Năm 1996, Luật 1715 được thông qua vào ngày 18 tháng 10, tạo ra một khung thể chế mới bao gồm INRA, Giám đốc Nông nghiệp, Tòa án Nông nghiệp và các ủy ban của các bộ phận và quốc gia, được xác định: 

    Chính sách phân phối lại, tái phân phối và phân phối lại đất ưu tiên người bản địa và người bản xứ và cộng đồng không sở hữu đầy đủ theo quy định.

Kết quả:

Các báo cáo chính thức của INRA, theo bài báo ở Página Siete, 30/09, có hơn một phần ba diện tích đất được cải thiện và cải tạo trong nước và trong 16 năm qua 62 triệu ha đã bị xóa khỏi tình trạng hoang hóa, bạc màu và bỏ hoang.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap