Bộ tiền Kenya 2004 – Jomo Kenyatta

Năm 2004, Kenya thay thế bộ tiền năm 1996 với các mệnh giá 50, 100, 200, 500 và 1.000 shillings và bỏ bớt tờ tiền mệnh giá 20 shillings.

Bộ tiền mới năm 2004 in hình tổng thống Jomo Kenyatta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *