Bộ tiền Zambia 2013

Từ 1 tháng 1 năm 2013, Zambia sử dụng lưu hành tiền mới rút gọn mệnh giá cao nhất là 100 Kwacha thay cho tiền đang lưu hành cũ với mệnh giá cao nhất là 50.000 Kwacha

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *