Phần 3: Hà Lan với Malaysia

Hà Lan – Tìm hiểu quá trình thuộc địa tại Đông Nam Á

Bài trước:
– Phần 2: Hà Lan với Miến Điện
– Phần 1: Hà Lan với Thái Lan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *